Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του έργου των 24 μηνών, οι 5 εταίροι θα αναπτύξουν και δοκιμάσουν το ALL-SO-SKILLED σε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και θα υποστηρίξει εργαλεία και υλικά σε διάφορες γλώσσες με στόχο να προσφέρει έναν νέο και καινοτόμο τρόπο για τους χαμηλής ειδίκευσης εκπαιδευόμενους να προσαρμοστούν και να είναι ευέλικτοι, να σκέφτονται δημιουργικά ή να επιλύουν προβλήματα σε έναν ψηφιακό και περίπλοκο κόσμο.

Οι εταίροι θα συναντηθούν επίσης αρκετές φορές, για να βεβαιωθούν ότι το έργο προχωρά ομαλά προς το καλύτερο συμφέρον της ομάδας στόχου.

Θα οργανώσουν επίσης τοπικές δραστηριότητες. Ελέγξτε την οργανωμένη κοντά σας!

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel