Παραδοτέα και Αποτελέσματα

Οι ψηφιακές λύσεις θα διευκολύνουν τη μάθηση των επαγγελματιών, των εταιρειών κατάρτισης και κάθε άλλου παρόχου εκπαίδευσης ενηλίκων ή του ενδιαφερόμενου να ενημερώσουν το περιεχόμενό τους, να προσαρμόσουν τη διάταξη μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, να παρακολουθήσουν την πρόοδο της μάθησης και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα μάθησης.

Κατά τη διάρκεια του έργου οι εταίροι θα δημιουργήσουν τα ακόλουθα συγκεκριμένα αποτελέσματα:

ALLsoSKILLED όλα σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των συμμετεχόντων σύνθετη επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες πειθούς, συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητα καθοδήγησης και διδασκαλίας άλλων, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, κριτική σκέψη, κοινωνική ευφυΐα, …

Το πρόγραμμα θα προσφέρει σενάρια πραγματικής ζωής ως φόντο που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την κατάλληλη παρουσίαση αυτών των ικανοτήτων. Τα περιεχόμενα είναι στο διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για δραστηριότητες που βασίζονται στην τάξη, εκδίδονται σε έντυπη μορφή, παραδίδονται σε ψηφιακές συσκευές (δισκία ή υπολογιστές) – όχι απαραίτητα μέσω πλατφόρμας. Αυτό θα εξασφαλίσει εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

AllSOSkilled: Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση

Η δραστηριότητα αξιολόγησης χρησιμοποιείται ως ένας επιταχυντής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς η προτεινόμενη μέθοδος θα κάνει μια τεράστια χρήση των κινήσεων αυτοαξιολόγησης και συζήτησης με την τάξη. Η μέθοδος ALL-SO-SKILLED αποτελείται από 3 διαφορετικούς τρόπους για την αξιολόγηση των ικανοτήτων που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα

  • Αυτοαξιολόγηση: κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τη δική του πρόοδο
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιούν καταλόγους ελέγχου και ειδικά εργαλεία για να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες προχωρούν και βελτιώνονται καθώς το πρόγραμμα μετακινείται
  • Αξιολόγηση από τους συνομηλίκους: ένας πιο συνεργατικός τρόπος μάθησης, καθιστώντας όλους υπεύθυνους για την επιτυχία του άλλου.

Η μέθοδος αξιολόγησης 3 βημάτων έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους ενήλικες μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της μάθησης και, κυρίως, να προσφέρουν στους εργοδότες και στους επαγγελματίες της μάθησης έναν εύκολο τρόπο μέτρησης των δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

AllSOSkilled: Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού

Το εγχειρίδιο απεικονίζει όλο το πρόγραμμα ALLsoSKILLED και προσθέτει συμβουλές και σχόλια από τους εκπαιδευτικούς που το οδήγησαν, προσφέροντας μια εξατομικευμένη υποστήριξη για τη διευκόλυνση της μετάβασης των ενηλίκων σε καλύτερη κατάρτιση ειδικά ή θέσεις εργασίας, εάν αισθάνονται κίνητρα για καλύτερη επαγγελματική θέση.

 

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel