ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απονέμεται στον/στην

[certificate_student_name]

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων
της “Εκπαιδευτικής Διαδρομής” του Erasmus+ Έργου

 

“AllSOskilled – AduLt Learners SOcial and life skills enhancement program for increased competitivity in 2020 labour market”

with ID number: 2018-1-PL01-KA204-051089

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel