O PROJEKCIE

 

  Szczegóły projektu

 

 • Tytuł: AllSOskilled – AduLt Learners SOcial and life skills enhancement program for increased
  competitivity in 2020 labour market
 • Okres trwania: Październik 2018 r. – wrzesień 2020 r.
 • Program: Erasmus+ KA2 Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia dorosłych
 • Numer identyfikacyjny: 2018-1-PL01-KA204-051089

Dlaczego ten projekt

Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego nr 2107, w odniesieniu do ogólnej skali popytu na różne umiejętności w 2020 r., oczekuje się, że 36 % wszystkich miejsc pracy we wszystkich branżach będzie wymagało kompleksowego rozwiązywania problemów, a umiejętności społeczne – takie jak perswazja, inteligencja emocjonalna i nauczanie innych – będą wymagały coraz bardziej wymagane w różnych branżach niż wąskie umiejętności techniczne. Oprócz umiejętności twardych i kwalifikacji formalnych, pracodawcy są często zaniepokojeni brakiem kompetencji przekrojowych, których potrzebowaliby obecni pracownicy (lub potencjalni nowi pracownicy), aby skutecznie wykonywać różne zadania.

onieczność zdobywania nowych umiejętności w dobie globalizacji oraz gwałtowne zmiany technologiczne powodują istotne zmiany w sposobie, w jaki edukacja może analizować i monitorować rynki pracy oraz systemy edukacyjne. Kwestie te są przyczyną rozwoju partnerstwa między podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne i szkoleniowe, instytucjami badawczymi i podmiotami kulturalnymi w celu wspierania innowacji i zwiększania szans na zatrudnienie oraz dostosowania kształcenia i szkolenia do świata pracy.

Projekt

Głównym celem konsorcjum jest opracowanie szybszego sposobu zdobywania przez dorosłych uczniów umiejętności miękkich/przekrojowych, przy użyciu bardziej atrakcyjnych i praktycznych metodologii, motywując ich do ponownego zaangażowania się w kształcenie zawodowe i, w końcu, uzyskania lepszej pozycji w pracy.

Program ALLsoSKILLED ma na celu wyposażenie dorosłych uczniów w szeroki zakres umiejętności miękkich, rozwiązywania problemów i alfabetyzacji cyfrowej, przy jednoczesnym wspieraniu ich motywacji do doskonalenia, zwiększając w ten sposób ich zdolność do zatrudnienia w tym procesie.

Innowacyjność obecnego podejścia polega na tym, że dorośli uczący się mają możliwość uzyskania informacji na temat umiejętności miękkich, które zazwyczaj nie są im przekazywane, na różnych kursach (przywództwo, wystąpienia publiczne, negocjacje…), i które nie są atrakcyjne dla „ogółu społeczeństwa”, które potrzebuje lepszego, wszechstronnego, indywidualnego przygotowania. Projekt odnosi się w szczególności do braku kompleksowego programu nauczania adresowanego konkretnie do dorosłych, oferującego również możliwość uczenia się przez rówieśników, uzyskania wskazówek dotyczących coachingu życiowego i zwiększenia tych umiejętności, które są potrzebne do przetrwania w obecnym świecie cyfrowym. Innowacyjna metoda oceny nauczy ich odpowiedzialności za efekty uczenia się ich rówieśników, zwiększając również ich zdolność do wzmacniania pozycji innych.

Rozwiązania cyfrowe ułatwią specjalistom ds. kształcenia i firmom szkoleniowym aktualizację treści, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, monitorowanie postępów w nauce oraz dokonywanie oceny uczestników i oceny wyników nauczania. Dorośli uczący się mogą uczyć się treści w klasie, a następnie czytać je ponownie w dowolnym momencie, przy wsparciu rówieśników lub wychowawców.

Dla kogo jest ten projekt i dlaczego ma on znaczenie?

Program ALLsoSKILLED został zaprojektowany, aby pomóc dorosłym słuchaczom się w wieku powyżej 35 lat, bez względu na płeć i narodowość, zatrudnionym, bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo, i zaoferować nowy sposób na jednoczesne zwiększenie szerokiego zestawu umiejętności, skracając czas trwania procesu uczenia się i dążąc bezpośrednio do tego, co jest potrzebne do konkurowania na dzisiejszym rynku pracy.

Większa autonomia umożliwia zdobywanie lepszych kompetencji i zdolność do samozarządzania i radzenia sobie z obciążeniem pracą, zwiększa możliwość prowadzenia bardziej zrównoważonego i zdrowego życia dla uczestników. Lepsze wzorce pracy, przetestowane przez instytucje w ramach projektu, mają pozytywny wpływ na słuchaczy i ich rodziny – jak również na ogólną poprawę oferowanych usług.

Udział w programie umożliwi słuchaczom:

 • – zwiększenie ich możliwości rozwoju osobistego i zdobycie lepszych umiejętności w zakresie szans na zatrudnienie
 • – zwiększenie świadomości w zakresie umiejętności na miarę XXI wieku” potrzebnych w społeczeństwie i na współczesnym rynku pracy
 • – podnoszenia kwalifikacji i postępów w kierunku wyższych kwalifikacji,
 • – zwiększenie ich umiejętności czytania i pisania, liczenia i kompetencji informatycznych
 • – zwiększenie pewności siebie, motywacji do nauki i wzmacniania swoich aspiracji,

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź sekcję „Czynności związane z uczeniem się”

Bezrobotni i osoby poszukujące pracy mogą również korzystać z produktów i szkoleń, ponieważ zapewniają one znormalizowaną metodę wspierania zdolności do zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. Niezależnie od tego, czy kształcenie odbywa się w sali lekcyjnej, czy w interaktywnej treści, dorośli nauczyciele/szkoleniowcy muszą nauczyć się nowych technik i metod, aby umożliwić uczącym się maksymalne wykorzystanie ich doświadczeń edukacyjnych, a przede wszystkim nauczyć się, w jaki sposób zrekompensować szybko zmieniający się rynek pracy/potrzeby społeczeństwa efektywnymi systemami edukacyjnymi. Profesjonaliści muszą wiedzieć, jak zdefiniować najlepsze połączenie pomiędzy zajęciami online, offline, on-demand, empirycznymi, face-to-face, w celu zwiększenia możliwości uczenia się uczestników, a przede wszystkim, aby umożliwić uczącym się kontrolę nad własnym czasem i harmonogramem.

Na koniec programu uczniowie mogą wnioskować o certyfikację swoich postępów, ponieważ pracodawcy często wymagają od kandydatów wykazania się umiejętnościami miękkimi, a także doświadczeniami z przeszłości, wykształceniem i szkoleniami.

Jesteś trenerem czy wychowawcą? Sprawdź rezultaty i wyniki lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel